fbpx

Bestuurder Woningstichting Van Alckmaer

Fulltime Van Alckmaer
 • Camphuysenkade, 1813 CE Alkmaar, Nederland Op kaart bekijken
 • Geplaatst op: 10 juni 2021
 • Reageer voor: 21 juni 2021
E-mail vacature
 • Delen:

Vacaturedetails

 • Salaris Per jaar
 • Maximum salaris 153000
 • Ervaring Meer dan 5 jaarMeer dan 2 jaar
 • Opleiding HBO / WO
 • Functiegroep Directie/RvB/RvC
 • Verloopdatum 21-06-2021

Vacaturebeschrijving

Over Woningstichting Van Alckmaer

Woningstichting Van Alckmaer is een bevlogen corporatie met een sterke lokale verankering in Alkmaar. De corporatie bezit omstreeks 2.900 woningen, waarvan circa 150 monumenten. Tot 2030 is een uitbreiding voorzien van zo’n 350 woningen. Daarnaast bezit Van Alckmaer een beperkt aantal woningen in Bergen. Kenmerkend voor het woningbezit is het aantal sociale huurmonumenten in de binnenstad van Alkmaar. Bij Van Alckmaer werken 22 medewerkers. Onderhoud en reparatiewerkzaamheden zijn uitbesteed. Van Alckmaer ziet het als haar plicht om ervoor te zorgen dat panden met een historische waarde behouden blijven. Strategie, beleid en aanpak zijn verwoord in het Ondernemingsplan 2019-2022. De corporatie heeft een éénhoofdig bestuur en een RvC bestaande uit drie personen. De corporatie kent een robuuste financiële positie met een laag risicoprofiel. Van Alckmaer kreeg in 2020 een positief visitatierapport.

Van Alckmaer kenmerkt zich als een ‘maatschappelijk betrokken en klantgerichte corporatie’ die zich inzet voor het bieden van voldoende, passende en betaalbare woningen in levensloopbestendige wijken in de regio Alkmaar. Daarbij heeft Van Alckmaer tevens nadrukkelijk aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid in wijken en buurten. De corporatie heeft een duidelijk profiel en toont zich als kleine corporatie betrokken en slagvaardig.

Het werkgebied van Van Alckmaer wordt geconfronteerd met druk op de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen. Er is sprake van een toenemende woningnood (mismatch), een afname van het aantal (binnenstedelijke) bouwlocaties en een toename van de bouwkosten en overheidsheffingen. Desondanks probeert Van Alckmaer alles binnen haar mogelijkheden aan te grijpen om bij te dragen aan de beschikbaarheid van woningen.

Belangrijke opgave is tevens de leefbaarheid in wijken en buurten. De instroom van kwetsbare groepen en de ontwikkeling van de leefbaarheid in wijken zorgt voor een toename van overlast. Verschillende problemen, zoals schulden, verslaving en agressief gedrag, komen vaker voor, terwijl de sociale cohesie tegelijkertijd afneemt. Van Alckmaer beschouwt leefbaarheid als een zeer belangrijk onderdeel van het werk van een woningcorporatie. De kracht van een kleine, betrokken corporatie als Van Alckmaer ligt juist in de persoonlijke aandacht voor de huurders en de ontwikkelingen in de woningcomplexen. De huurders geven de corporatie een hoge waardering.

Missie en doelen

De missie van Van Alckmaer luidt: wij verhuren, beheren en realiseren:

 1. voldoende en passende woningen van goede kwaliteit;
 2. in levensloopbestendige wijken in de regio Alkmaar;
 3. voor onze primaire doelgroep die bestaat uit huishoudens met een laag inkomen;
 4. met een sterke focus op het beheer, behoud en zo mogelijk verwerven van monumentale panden.

Deze missie is uitgewerkt in vijf doelen:

 1. Vergroten van de betaalbaarheid van woonlasten voor lage inkomens;
 2. Vergroten van de energiezuinigheid van woningen;
 3. Verbeteren van de kwantitatieve en kwalitatieve match tussen vraag en aanbod;
 4. Verbeteren van de differentiatie in het woningaanbod in de wijken voor een mix van huishoudens;
 5. In stand houden en zo mogelijk uitbreiden van het aanbod van monumentale woningen en panden in het werkgebied.

Bestuurlijke opgave

Van Alckmaer is een krachtige volkshuisvester in de stad Alkmaar die in een goede samenwerking met partners (huurdersbelangenverenigingen, gemeente en collega- corporaties) bijdraagt aan de leefbaarheid van Alkmaar. Van Alckmaer maakt als corporatie verschil in Alkmaar door een groot hart voor monumenten en maakt zich blijvend sterk om ook haar doelgroep in monumenten te laten wonen. Op deze manier draagt Van Alckmaer bij aan de leefbaarheid van de binnenstad van Alkmaar en zorgt zij er mede voor dat Alkmaarders die behoren tot haar doelgroep kunnen wonen in alle wijken van de stad.

Het ondernemingsplan 2019-2022 is de huidige leidraad voor  het beleid en handelen van Van Alckmaer. Het is aan de nieuwe bestuurder om, hierop voortbordurend, zorg te dragen voor een nieuw ondernemingsplan vanaf 2022. Onder meer zijn de volgende zaken van belang:

 • De uitvoering van grootschalige sloop en nieuwbouw in Bloemwijk (164 woningen).
 • Uitbreiding van de woningvoorraad met circa 350 woningen tot 2030.
 • Mogelijke uitbreiding van Wonen met Zorg.
 • Het verwerven van monumenten voor sociale huur.
 • Intensivering van de samenwerking met andere woningcorporaties in Alkmaar.
 • Nauwe samenwerking met de huurdersbelangenvereniging, die zich momenteel verdergaand professionaliseert.
 • Een constructieve en transparante samenwerking met de (deels)vernieuwde RvC.
 • Verdere stroomlijning van de werkorganisatie door versteviging van systemen en processen

De directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder houdt zich op hoofdlijnen bezig met het volgende:

 • Het onderhouden van de interne- en externe contacten: Raad van Commissarissen, Aedes, Autoriteit Woningcorporaties, gemeente (prestatieafspraken), regio, collega-corporaties, Huurdersbelangenvereniging, overige stakeholders en pers.
 • Maatschappelijk ondernemen vanuit visie en met lef.
 • Strategie, beleid en uitvoering: concreet, dichtbij, transparant en toegankelijk.
 • Dagelijkse leiding van de werkorganisatie met een goed oog voor een prettige werkcultuur.
 • De (versteviging van)kwaliteit van de bedrijfsvoering in brede zin: financiën, HR, IT, systemen en processen.
 • (Bestuurlijke-)netwerken, PR en communicatie.
 • Verantwoording: intern (RvC) en extern.

Profiel

Bij Van Alckmaer staat de menselijke maat voorop. De directeur-bestuurder heeft frequent contact met huurders en moet de belangen van de huurders voortdurend afwegen tegen dat wat bedrijfskundig mogelijk en verantwoord is. Dit vereist inlevingsvermogen en tegelijkertijd een zekere professionele distantie. Voor wie dit spel beheerst ligt hier een mooie uitdaging, waarbij er op een open en transparante wijze samengewerkt wordt intern en extern met alle stakeholders.

Wij zijn op zoek naar een directeur-bestuurder met een verbindende bestuursstijl, die in staat is de corporatie op een goede manier te leiden, te vertegenwoordigen en haar positie te waarborgen. Dit vereist de volgende set van kennis, ervaring, en persoonlijke kwaliteiten:

Kennis en ervaring

 • Ervaring in volkshuisvesting.
 • Ervaring als bestuurder of brede senior-managementervaring.
 • Kennis van Alkmaar, de wijken, de cultuur.

Competenties en persoonlijkheid

 • Sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden.
 • Spreekt de taal van de huurder.
 • Stimulerend en coachend naar medewerkers. Primus inter pares.
 • Goed oog voor structuur en processen.
 • Gericht op samenwerking: intern en extern.
 • Sociaal-maatschappelijk betrokken.
 • Verbinder, bruggenbouwer. Tactvol en samenwerkingsgezind.
 • Herkenbaar, aanspreekbaar en lokaal betrokken. Gunfactor.
 • Goede politieke antennes.
 • In staat om zich te positioneren in het volkshuisvestelijke veld.
 • Open, eerlijk en transparant.

Arbeidsvoorwaarden

 De bezoldiging voor deze functie valt onder de Wet Normering Topinkomens voor Woningcorporaties, bezoldigingsklasse E, maximaal € 153.000 bruto per jaar.

Procedure (data nader in te vullen)

 • Solliciteren: tot 21 juni
 • Voorselectie door Diemen & Van Gestel: tot eind juli
 • Eerste selectiegesprekken selectiecommissie: begin augustus
 • Tweede (verdiepende-) gesprekken: begin augustus
 • Adviesgesprek beoogd eindkandidaat met personeelsvertegenwoordiging en Huurdersbelangenvereniging:  medio augustus
 • Inwinnen referenties
 • Arbeidsvoorwaardengesprek
 • Fit- en propertoets AW
 • Positieve zienswijze AW: september
 • Beoogde start nieuwe directeur: november 2021

Solliciteren

Woningstichting Van Alckmaer laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 21 juni 2021 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur.

Voor eventuele vragen: 0346-354354/06-50204993.

Benodigde vaardigheden

Andere interessante vacatures

Scroll naar top