Privacybeleid

Aedes Vereniging van woningcorporaties (uitgever van WerkaanWonen) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Aedes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aedes is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Aedes verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, met inachtneming van de hiervoor uiteengezette uitgangspunten. De volgende doeleinden kunnen op voorhand worden aangegeven:

 • Uitvoering en verbetering van onze dienstverlening t.b.v. onze leden
 • Innen van contributies
 • Communicatie en verenigingsactiviteiten
 • Het met elkaar in contact brengen van werkgevers in de woningcorporatiebranche en kandidaten die een functie in deze branche ambiëren, opdat de werkgevers kennis kunnen nemen van geschikte kandidaten voor hun openstaande functies.
 • En voorts alle doelen die voortvloeien uit de doelstellingen van de vereniging

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Aedes verwerkt persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uitvoering van overeenkomst
 • Toestemming van betrokkene
 • Voldoening aan wettelijke verplichtingen
 • Gerechtvaardigde belangen van Aedes of derden

Persoonsgegevens die verwerkt worden op WerkaanWonen

Aedes verzamelt op diverse plekken persoonsgegevens op WerkaanWonen. Gebruikers van de website die inzage krijgen in deze gegevens gaan akkoord met het volgende:

‘Ik verwerk de persoonsgegevens die ik via Werkaanwonen.nl ontvang volgens de AVG-richtlijnen en ik volg de wettelijke voorschriften voor solliciteren.’

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, worden op de volgende plekken persoonsgegevens verwerkt:

Kandidaten

Aanvragen van de nieuwsbrief

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres*

Aanmelden vacature-alert

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres*
 • Zoekopdracht(en)*

Aanmaken van een account voor kandidaten

 • Voor- en achternaam *
 • Gebruikersnaam *
 • E-mailadres *
 • (Pas)foto
 • Geslacht
 • Adres, postcode, plaatsnaam
 • Adres LinkedIn/Facebook/Twitter profiel
 • Geboortedatum en leeftijd
 • Telefoonnummer
 • Wachtwoord (encrypted)*
 • Beschikbaarheid
 • Cv** en/of motivatie(brieven) 
 • Informatie over werknemersprofiel, zoals functietitel, werkervaring, opleidingen, opleidingsniveau, vaardigheden, competenties, talen, bezit van rijbewijs en portfolio
 • Bewaarde zoekopdrachten/Bewaarde vacatures
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden door de kandidaat, bijvoorbeeld door aanvullende gegevens achter te laten tijdens correspondentie met WerkaanWonen. 

Solliciteren op een vacature 

 • Voor- en achternaam *
 • E-mailadres *
 • Telefoonnummer 
 • CV *
 • Motivatie(brief)

Contact leggen met werkgever via contactformulier

 • Gebruikersnaam/ Voor- en achternaam*
 • E-mailadres*
 • Telefoonnummer
 • Contactvraag*

Werkgevers

Aanmaken van een account voor werkgevers en plaatsen vacature 

 • Voor- en achternaam*
 • Gebruikersnaam*
 • E-mailadres*
 • Telefoonnummer*
 • Wachtwoord (encrypted)*
 • Organisatiegegevens (Naam organisatie, Adres, Postcode, Plaatsnaam)*
 • Facturatiegegevens (o.a. Facturatieorganisatie, Adres, Postcode/Postbus, Plaats, E-mailadres, KvK, BTW, bankrekeningnummer)*
 • Wachtwoord (encrypted)*
 • Informatie over werkgeversprofiel, zoals beschrijving van het bedrijf en medewerkers, locatie en vacatures
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden door de werkgever, bijvoorbeeld door aanvullende gegevens achter te laten in het account of tijdens correspondentie 
 • Bewaarde zoekopdrachten/bewaarde CV’s

Contact leggen met de klantenservice

 • Voor- en achternaam*
 • Naam van de organisatie
 • E-mailadres*
 • Telefoonnummer
 • Contactvraag*

* Verplicht om gegevens in te vullen
** Enkel verplicht om in te vullen bij het versturen van een sollicitatie

Het niet geheel of volledig invullen en/of uploaden van alle gevraagde gegevens kan tot gevolg hebben dat er minder goed een match te maken is tussen potentiële werkgevers en werkzoekenden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden. Zo worden bij het gebruik van diensten/functionaliteiten op WerkaanWonen gegevens verstrekt aan (potentiële) werkgevers. 

Wij gebruiken een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de automatiseringsomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op de apparatuur van de bezoeker van de website worden geplaatst. Aedes en WerkaanWonen plaatsen geanonimiseerde cookies voor analytische doeleinden. WerkaanWonen plaatst, alleen na toestemming van de gebruiker, ook cookies om het gebruiksgemak te bevorderen. Lees hier het cookiestatement.

Bewaartermijn

Aedes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt in dat de volgende bewaartermijn gehanteerd wordt voor persoonsgegevens die verzameld worden bij het gebruiken van de volgende diensten/functionaliteiten op WerkaanWonen:

Persoonsgegevens die verzameld worden bij diensten/functionaliteiten op de website Bewaartermijn
Aanvragen van de nieuwsbrief De gegevens worden verwijderd uit het mailbestand wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.
Aanmelden vacature-alert De gegevens worden verwijderd uit het mailbestand wanneer u zich afmeldt voor het vacature-alert.
Solliciteren op een vacature De gegevens worden 4 weken bewaard op WerkaanWonen, en doorgestuurd naar de betreffende werkgever die ermee ingestemd heeft volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) richtlijnen persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en op te slaan.
Contact leggen met werkgever via contactformulier De gegevens worden doorgestuurd naar de betreffende werkgever die ermee ingestemd heeft volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) richtlijnen persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en op te slaan.
Aanmaken van een account voor werkgevers Maximaal 2 jaar nadat u zich voor het laatst hebt aangemeld op de website en/of gebruikt heeft gemaakt van de diensten op WerkaanWonen.nl, óf totdat u uw account handmatig verwijdert.
Contact leggen met de klantenservice Maximaal 3 maanden na het laatste contactmoment.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft op elk moment recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Aedes heeft vrijwillig een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Dit is mevrouw Jannine Willemsen. Indien u meent dat uw persoonsgegevens ten onrechte in het bezit van Aedes zijn, dan kunt u dat te allen tijde aangeven via privacy@aedes.nl. Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Aedes vereniging van woningcorporaties
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
+ 31 (0)88 233 37 00
privacy@aedes.nl

Privacy-instellingen

Scroll naar boven