Inloggen

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Nieuwe gebruiker? Registeren

 

Uitgebreid zoeken

meer vacatures

Vacatures bij woningcorporaties

Directeur-bestuurder

Werkgever
Woonplus Schiedam
Plaats
Schiedam
Plaatsingsdatum
vrijdag 30 november 2018
Sluitingsdatum
maandag 31 december 2018

Solliciteer direct

Functieomschrijving

Woonplus Schiedam is een middelgrote en de enige woningcorporatie in Schiedam, met een bezit van 12.000 eenheden. In het uitvoeren van haar kerntaak staat een duurzame balans tussen mens, woning en woonomgeving centraal. De visie van de organisatie is gebaseerd op zes pijlers waarin deze missie tot uiting komt:

 

 • Woonplus is een lerende organisatie waarin gewerkt wordt op een efficiënte en effectieve manier;

 • Het is een klimaat- en energiebewuste organisatie, zowel intern als extern;

 • Woonplus draagt bij aan de leefkwaliteit van Schiedam; zorgt voor een schoon, heel en veilig bezit waar de huurders prettig kunnen wonen;

 • Wij zijn transparant in zowel handelen als communicatie naar collega’s, medewerkers en de klanten;

 • De organisatie beschikt over vitale, enthousiaste en professionele medewerkers;

 • Wij zijn een trotse en ondernemende organisatie.

 

Woonplus staat op het kruispunt van nieuwe grote uitdagingen: de stedelijke vernieuwing, de energietransitie en de verbinding c.q. samenwerking met sociale partners in de maatschappelijke opgave van Woonplus.

 

Woonplus streeft naar een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. Vanuit het Rijk is vastgelegd dat vanaf 2020 energieneutraal bouwen de norm wordt. Deze inspanningsverplichting is voor corporaties overgenomen in het nationaal Energieakkoord. Het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord is vertraagd mede door de verhuurderheffing in combinatie met de economische crisis. Het verduurzamen van de woningvoorraad en investeringen die bijdragen aan de energieprestatie vragen om innovatie en creativiteit teneinde op een effectieve manier bij te dragen aan deze lange termijn doelstellingen.

 

Schiedam kent een verscheidenheid en diversiteit in demografische samenstelling en heeft kenmerken van grootstedelijke problematiek vanuit maatschappelijk-economisch oogpunt. Dit vraagt om betaalbare en beschikbare huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Specifiek voor Schiedam geldt een hoog percentage urgente doelgroepen die in aanmerking komen voor sociale huisvesting. Door de bevolkingsontwikkelingen zullen op termijn meer ouderen behoefte hebben aan wonen met zorg. Om deze kerntaak zo goed mogelijk te vervullen is samenwerking en verbinding met de interne en externe sociale partners noodzakelijk. Bijvoorbeeld in contacten met de Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW), maar ook met wijkondersteuningsteams, zorg & welzijnsinstellingen en natuurlijk de Gemeente Schiedam. De (regie)rol van Woonplus zal hierin op proactieve wijze vervuld moeten worden waarbij de belangen van de verschillende partijen worden gewogen in de uiteindelijke besluitvorming.

 

Bestuur

Woonplus kent één directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de raad van commissarissen (bestaande uit vijf leden). Het MT bestaat naast de directeur-bestuurder uit de manager wonen, manager vastgoed, manager bedrijfsvoering & control en de adviseur reputatie en organisatieontwikkeling. Hierbij vervult de directeur-bestuurder met name een externe en strategische rol. De interne aansturing van de organisatie is belegd bij het management. Woonplus beschikt over een proactieve en constructieve Ondernemingsraad; deze wordt betrokken en wordt gezien als waardevolle gesprekspartner. In totaal werken er 100 medewerkers met een budget van circa € 75 mio. De organisatie is financieel gezond en de visitatie is goed.

 

Cultuur

Woonplus typeert zichzelf als een ambitieuze, lerende organisatie. Medewerkers beschikken over een professionele no-nonsense mentaliteit. Er is een aanvang gemaakt met een cultuurtraject waarin vitaal leiderschap centraal staat. Hierbij zijn alle medewerkers betrokken en dit vormt een continue traject dat de komende periode geborgd wordt. Het traject is erop gericht om de verantwoordelijkheden en eigenaarschap zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen waardoor medewerkers de ruimte en vrijheid krijgen in het uitoefenen van hun professionaliteit.

 

Functie

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de (financiële) kaders waarbinnen Woonplus functioneert. De directeur-bestuurder draagt als boegbeeld de verantwoordelijkheid om in het politieke speelveld de belangen van Woonplus te behartigen.

Hij/zij is verantwoordelijk voor het uitbreiden en beheren van het netwerk van strategische externe contacten en relaties, in het bijzonder relaties met de gemeente en sociale samenwerkingspartners in het werkveld.

 

De directeur-bestuurder die Woonplus zoekt:

 

 • Heeft affiniteit met de doelgroep, denkt en handelt vanuit de klanten, hun vraagstukken en wensen;

 • Geeft handen en voeten aan de visie en missie van Woonplus;

 • Heeft bewezen strategische innovatie en veranderingstrajecten te kunnen leiden en is in staat dit te vertalen naar de corporatie-sector;

 • Beschikt over een uitstekende bestuurlijke sensitiviteit, bindt en verbindt maar durft ook te confronteren;

 • Denkt breed en kan verschillende perspectieven met elkaar in verband brengen en positioneren in netwerkverbanden;

 • Heeft oog en gevoel voor digitale innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar de context van Woonplus;

Wij vragen

Opleiding
WO
Ervaring
Zeer ervaren (>7 jaar)

Woonplus zoekt een energiek bestuurder die vertrouwen wekt en geeft, en het potentieel van medewerkers in de organisatie weet aan te boren. Iemand die maatschappelijke gedrevenheid combineert met een zakelijke en professionele benadering, communicatief sterk is, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

De directeur-bestuurder moet in staat zijn in het spanningsveld tussen financieel belang, volkshuisvestelijk belang en bewonersbelang resultaten te boeken. Daarbij toont hij of zij leiderschap, werkt aan verbinding en is zichtbaar en aanspreekbaar voor de medewerkers.

De directeur-bestuurder hoeft niet uit de corporatiesector afkomstig te zijn; we zoeken een kandidaat die een frisse wind kan laten waaien en hierin sector-overstijgende ervaring kan inbrengen. Hij of zij heeft ervaring met changemanagement in een organisatie van vergelijkbare grootte. Politieke sensitiviteit, bekendheid met het bestuurlijke krachtenveld en de diversiteit aan stakeholders is daarbij een must. We zoeken iemand die in zijn of haar leiderschapsstijl de waarde van een diverse organisatie kan onderschrijven. Dit vereist een directeur-bestuurder die wendbaar en weerbaar is en beschikt over bestuurlijke souplesse om hierin effectief te kunnen zijn en zijn/haar invloed te laten gelden.

De directeur-bestuurder moet gevoel hebben voor de positie van Schiedam binnen de sub-regio en de regio. Hiermee wordt bedoeld dat Schiedam als grootstedelijke gemeente (samen met Vlaardingen en Rotterdam) een specifieke functie en rol vervult bij het huisvesten van de sociale doelgroep. Het is erg belangrijk voor een bestuurder om bewust te zijn dat beslissingen in Schiedam doorwerken over de gemeentegrenzen heen en vice versa. Hij/zij zou daarom actief de samenwerking (Maaskoepel/regionaal, maar ook op sub-regioniveau) met andere corporaties moeten opzoeken en bevorderen.

In alle gevallen zal van de directeur-bestuurder verwacht worden dat hij of zij de maatschappelijke rol van de corporatie een warm hart toedraagt en sympathie heeft voor de doelgroep en de stad.

Competenties

 • Gericht op samenwerking en verbindend vermogen;

 • Natuurlijk gezag;

 • Authentiek met moreel kompas;

 • Coachende inspirerende leiderschapsstijl;

 • Besluitvaardig en resultaatgericht;

 • Omgevingssensitief en sterk in stakeholdermanagement.

Wij bieden

Salaris
> € 55.000
Functiegroep
Directie/RvB/RvC
Contract
Vast
Dienstverband
Voltijds 36-40 uur
Aantal uur
36 uur

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Contact

Woonplus laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan woonplus@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Madelon van Rijn op 020-7267272. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Planning: Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data: 11 januari 2019 09.00-14.00 uur: eerste gespreksronde selectiegesprekken bij opdrachtgever. 18 januari 2019 09.00-12.00 uur: tweede gespreksronde adviescommissie bij opdrachtgever. 23 januari 2019 09.00-11.00 uur: derde gespreksronde met selectiecommissie bij opdrachtgever. 28 januari 2019 19.00-20.00 uur: kennismakingsgesprek eindkandidaat met overige leden raad van commissarissen. 8 februari 2019 10.00-11.00 uur: arbeidsvoorwaardengesprek.

Solliciteer direct

Filter corporatie-banen