Inloggen

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Nieuwe gebruiker? Registeren

 

Uitgebreid zoeken

meer vacatures

Vacatures bij woningcorporaties

Directeur-bestuurder

Werkgever
Rijnhart Wonen
Plaats
Leiderdorp en Zoeterwoude
Plaatsingsdatum
donderdag 14 juni 2018

Solliciteer direct

Functieomschrijving

PublicSpirit zoekt voor Rijnhart Wonen een directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder draagt de verantwoordelijkheid om de organisatie toe te rusten op de opgave die er ligt en daarmee de gestelde doelen te realiseren. Meer specifiek gaat het om de volgende punten:

 

  • Het behalen van de gestelde volkshuisvestelijke en financiële doelen.
  • Het realiseren van de meerjarenstrategie.
  • Het ontwikkelen en realiseren van een gedragen portefeuillestrategie met de daarbij behorende rendementssturing waarbij continuïteit en betaalbaarheid belangrijke uitgangspunten zijn.
  • De verbinding met de twee huurdersorganisaties (De HBOL voor Leiderdorp en De Huurderij voor Zoeterwoude) waarbij het opstellen en realiseren van prestatieafspraken een belangrijk instrument is naast het periodieke overleg.
  • De invulling en naleving van de corporate governance, samen met de RvC.
  • Het ontwikkelen en realiseren van het beleid en de strategie waarbij de volkshuisvestelijke kernthema’s (beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en specifieke doelgroepen) belangrijke aspecten zijn.
  • Zorgen voor vernieuwing van producten en diensten die aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en de behoefte van doelgroepen.
  • Het waarborgen van de legitimatie en goede reputatie van de corporatie.
  • De kwaliteit van organisatie, planning-, rapportage-, controlecyclus en bedrijfsvoering.
  • Goed werkgeverschap.

Wij vragen

Opleiding
WO
Ervaring
Zeer ervaren (>7 jaar)

Rijnhart Wonen zoekt een directeur-bestuurder die hart heeft voor de doelgroep, visie ontwikkelt en samen met bewoners investeert in een goed woon- en leefklimaat.

U bent een inspirerend leidinggevende die de medewerkers meekrijgt, vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft en hen door voorbeeldgedrag meeneemt en stimuleert in nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoud als op gedrag. Aan de andere kant neemt u ook beslissingen zodat de opgaven waar Rijnhart Wonen voor staat tijdig worden gerealiseerd.

Een moderne directeur-bestuurder: iemand die beseft wat de huidige tijdgeest vraagt van een corporatie en een directeur-bestuurder, inhoudelijk en als speler in het maatschappelijk veld. Iemand die een ‘open mind’ heeft ten opzichte van de veranderingen in de maatschappij en daar, binnen de volkshuisvestelijke opgave, op een flexibele manier vorm en inhoud aan geeft. U ziet kansen en mogelijkheden en van het nieuwe beleidsplan 2018-2022 gaat uw hart sneller kloppen.

 

U hebt een visie en kunt van daaruit richting geven en verbinden. U beschikt over een uitstekende politieke sensitiviteit, hebt een sterk moreel kompas, u bent diplomatiek en u vindt de juiste balans tussen stevige onderhandeling en behoud van de relatie. Op zakelijke en inspirerende wijze treedt u op als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie. Daarbij kunt u terugvallen op voldoende kennis van de wereld van de sociale volkshuisvesting.

 

De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, zichtbaar en transparant, open en toegankelijk, iemand die snel een relevant netwerk opbouwt. Daadkrachtig en verbindend.

 

Rijnhart Wonen onderschrijft de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan het bestuur in de Governance Code en Aedes Code. De kandidaat wordt verondersteld bekend te zijn met deze bepalingen en ze te volgen naar de intentie waarmee ze zijn opgesteld 

Wij bieden

Salaris
> € 55.000
Functiegroep
Directie/RvB/RvC
Contract
Vast
Dienstverband
Voltijds 36-40 uur

Conform de Governance-code woningcorporaties wordt de directeur-bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Honorering van de functie vindt plaats binnen het kader van de Wet Normering Topinkomens met de specifieke uitwerking ('de staffel') voor woningcorporaties, vooralsnog conform bezoldigingsklasse E van genoemde staffel met een maximum van € 137.000,-- inclusief het werkgeversdeel van de pensioenpremie, leaseauto en eventuele onkostenvergoeding.

Contact

Patrick Beterams | senior consultant | 033-4459124 | info@publicspirit.nl

Over Rijnhart Wonen

Rijnhart Wonen is een ambitieuze woningcorporatie en biedt betaalbare en plezierige huisvesting voor ongeveer 3.600 huishoudens in Leiderdorp en Zoeterwoude. Daarnaast realiseert Rijnhart Wonen woningen die aansluiten bij de actuele woonbehoefte. Ruim 30 medewerkers zetten zich in om aan de woonwensen van de klanten te voldoen.

 

Energiek, Duurzaam, Passend

Dat is het motto van het nieuwe beleidsplan 2018-2022. Een ambitieus plan waarbij beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid belangrijke thema’s zijn.

 

Energiek:

Rijnhart ziet zichzelf als motor van de woningmarkt. Kansen creëren en de wensen van de klant overtreffen. De medewerkers werken daar met veel energie aan en zijn er trots op dat ze het wonen nog beter en leuker maken voor de huurders.

 

Duurzaam:

Rijnhart Wonen denkt aan nu en ook aan later. Het is een organisatie die denkt in duurzaamheid en duurzame woningen. Daarmee worden de woonlasten beperkt, verbetert het comfort en draagt zij een steentje bij aan een duurzame toekomst. Rijnhart wil zich hierbij ontwikkelen tot koploper in de sector.

 

Passend:

Rijnhart Wonen denkt ondanks het oerwoud van regels en financiële kaders in oplossingen. De uitdaging is om zo passend mogelijk de vragen van de huurders en de knelpunten in de woningmarkt op te lossen. Rijnhart verhuurt mooie woningen die passen bij de doelgroep met passende huurprijzen en een passende kwaliteit. Kwaliteit ervaart de klant ook in de dienstverlening. Rijnhart heeft een ambitieus nieuwbouw- en verkoopprogramma. Bij het beschikbaar krijgen van meer woningen staat de betaalbaarheid van de woningen voor de mensen met de laagste inkomens altijd voorop.

 

Besturingsmodel

Rijnhart Wonen wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Deze geeft direct leiding aan drie MT-leden, de manager Wonen, de manager Financiën en de (nog te werven) manager Vastgoed. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). Rijnhart Wonen onderschrijft de principes van de Governance-code voor de woningcorporatiesector opgesteld in opdracht van de koepelorganisatie Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De Governance-code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De code gaat uit van het principe van ‘pas toe of leg uit’. Afwijkingen zijn mogelijk, maar moeten duidelijk worden gemotiveerd.

 

De RvC houdt toezicht op het bestuur en de gang van zaken bij Rijnhart Wonen en is werkgever van de directeur-bestuurder. Tot slot staat de RvC de directeur-bestuurder met raad ter zijde. Regelmatig is er overleg tussen de RvC en de directeur-bestuurder

Meer informatie en solliciteren

De search, werving en selectie wordt verricht door PublicSpirit. Voor het gehele functieprofiel en solliciteren nodigen wij u uit om onze website te bezoeken htps://www.publicspirit.nl/directeur-bestuurder-leiderdorp-en-zoeterwoude/.

Solliciteer direct

Filter corporatie-banen