Voorzitter Raad van Bestuur Stedelink

Full/Parttime Vestia
 • Bijdorplaan 12, 2713 RR Zoetermeer, Nederland Op kaart bekijken
 • Geplaatst op: 23 september 2022
 • Reageer voor: 10 oktober 2022
E-mail vacature
 • Delen:

Vacaturedetails

 • Salaris Per uur
 • Ervaring Meer dan 5 jaar
 • Opleiding HBO / WOHBOWO
 • Verloopdatum 10-10-2022

Vacaturebeschrijving

LET OP: de sollicitatieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Solliciteren dient te gebeuren via www.diemenenvangestel.nl/vacatures. 

Over woningcorporatie Stedelink
Op 1 januari 2023 zal Vestia worden gesplitst in drie nieuwe, sobere en doelmatige woningcorporaties: een woningcorporatie in Den Haag te weten Hof Wonen, een woningcorporatie in Rotterdam te weten Hef Wonen en een woningcorporatie in Delft/Zoetermeer te weten Stedelink.

Ten behoeve van de drie corporaties wordt één Gezamenlijke Dienst ingericht. De Gezamenlijke Dienst zal worden geleid door twee directeuren. Strategisch/beleidsmatig zal de dienst worden aangestuurd door de Bestuursraad; iedere woningcorporatie vaardigt een Bestuurder (RvB) af in de Bestuursraad. Formeel juridisch wordt de dienst ondergebracht bij de woningcorporatie Stedelink.

Met de splitsing komt er een einde aan het bestaan van Vestia en kunnen de nieuwe lokale corporaties zich focussen op het leveren van een grotere bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgave in het eigen werkgebied.

De woningcorporatie Stedelink verhuurt en beheert circa 13.500 woningen in de gemeenten Delft, Zoetermeer en Zuidplas. Stedelink staat voor de uitdaging om het vertrouwen van huurders te krijgen door kwalitatief goede woningen te leveren en volkshuisvestelijk te presteren. Stedelink moet toegankelijk zijn voor haar huurders en de huurders moeten tevreden zijn over de dienstverlening. De verduurzamingsopgave (onder andere EFG labels en energietransitie) en de grote vraag naar woningen moeten structureel worden geborgd binnen Stedelink. Samenwerking met de gemeenten Delft, Zoetermeer en Zuidplas zijn hierbij essentieel net zoals met andere woningcorporaties in de regio. Iedere gemeente waarbinnen Stedelink actief is heeft een eigen karakter, eigen bewoners en specifieke vraagstukken. Stedelink wordt een organisatie die hier goed op in kan spelen.

Raad van Bestuur
Stedelink krijgt een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur. De RvB geeft leiding aan de circa 150 FTE tellende werkorganisatie en indirect aan bijna 100 FTE van de Gezamenlijke Dienst (Clink). Goed bestuur is belangrijk: het integer, competent en transparant handelen van het bestuur, goed toezicht op het bestuur door de interne en externe toezichthouders en het afleggen van verantwoordelijkheid over het uitgevoerde toezicht en bestuur. De RvB legt verantwoording af over haar maatschappelijke en financiële prestaties aan de Raad van Commissarissen (hierna RvC) en externe toezichthouders (Aw en WSW).

De Raad van Bestuur van Stedelink werkt collegiaal en met een portefeuilleverdeling.

 • De voorzitter RvB is het boegbeeld van de organisatie en is primair verantwoordelijk voor Staf, HR, Strategie & Portefeuille en Wonen.
 • Het lid RvB is primair verantwoordelijk voor Vastgoed en Financiën & Ondersteuning. Ook is het lid RvB aanspreekpunt voor de Gezamenlijke Dienst.

Daarnaast vormt de RvB, tezamen met de RvB’s van de twee andere corporaties, de Bestuursraad. De Bestuursraad is verantwoordelijk voor de visie, de strategie en het beleid m.b.t. de Gezamenlijke Dienst. Van de voorzitter RvB wordt onder meer verwacht dat hij/zij de corporatie de komende periode in haar ontwikkeling leidt, in collegialiteit met het lid RvB.

De voorzitter RvB is primair verantwoordelijk voor:

 • Het strategisch beleid van de corporatie;
 • De algemene externe presentatie en woordvoering van de corporatie;
 • De afdelingen Staf, Strategie & Portefeuille en Wonen evenals de daarmee samenhangende externe (bestuurlijke) contacten;
 • Daarnaast is de voorzitter, als lid van de Bestuursraad, mede verantwoordelijk voor visie, strategie en beleid m.b.t. de Gezamenlijke Dienst.

Wat wij van jou verwachten

 • Is een natuurlijk bindende factor.
 • Is gericht op het volkshuisvestelijk- en maatschappelijk presteren van de corporatie.
 • Maakt in collegialiteit met het lid raad van bestuur de verbinding tussen de strategie van de corporatie en de geformuleerde beleidsdoelen.
 • Slaat de brug van strategie naar operatie, zet de beleidslijnen uit, maakt heldere keuzes en draagt deze uit.
 • Zorgt ervoor dat het management van de afdelingen gezamenlijk de opgave waar de corporatie voor staat, kan realiseren; stimuleert onderlinge samenwerking, op basis van afgesproken, duidelijke kaders.
 • Onderhoudt effectief bestaande netwerken en ontwikkelt in het kader van de maatschappelijke opdracht nieuwe netwerken.
 • Draagt in samenspraak met het lid RvB zorg voor een transparante communicatie en wisselwerking met de Raad van Commissarissen en ziet erop toe dat deze tijdig en volledig geïnformeerd wordt.

Wat goed van pas komt

 • Ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur als corporatiebestuurder.
 • Kennis in de breedte op het gebied van volkshuisvesting; wonen en vastgoed; financiën; governance en juridisch.
 • Langjarige ervaring als eindverantwoordelijke met het aansturen van een complexe maatschappelijke, dienstverlenende, organisatie.
 • Brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid.
 • Visie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Actief binnen netwerken op bestuurlijk niveau.

Competenties en persoonlijkheid

 • Gezaghebbend, inspirerend en natuurlijk samenbindend leider.
 • Collegiale besluitvaardige bestuurder.
 • Visionair en strateeg die heldere keuzes kan maken.
 • Staat met beide benen op de grond en is transparant in houding en gedrag.
 • Combineert zakelijkheid met maatschappelijkheid en heeft veel aandacht voor de positie van de huurders.
 • Is mens- en resultaatgericht, luistervaardig en tactvol.
 • Heeft energie, relativeringsvermogen en vermogen tot zelfreflectie.
 • Heeft een goed gevoel voor dienstverlening en een klantgerichte houding, hanteert hoge professionele normen.
 • Is zich bewust van zijn/haar voorbeeldrol zowel extern als intern en draagt deze uit.
 • Is een netwerker op strategisch niveau en weet voor de strategie en het beleid bij alle betrokken stakeholders draagvlak te verwerven en samenwerkingsrelaties te ontwikkelen.
 • Heeft een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.

Wat jij van ons mag verwachten

Stedelink
De bezoldiging voor deze functie valt onder de Wet Normering Topinkomens voor Woningcorporaties, bezoldigingsklasse G, afhankelijk van ervaring maximaal € 203.000 bruto per jaar. De hoogte van de uiteindelijke beloning is mede afhankelijk van de ervaring en achtergrond van de te benoemen kandidaat. Gelet op de situatie en achtergrond van de corporatie, hanteert Stedelink een gematigd beloningsbeleid voor RvC en Bestuurders. Dit betekent voor de Bestuurders een bezoldiging tot een maximum van 95% van de wettelijk toegestane beloning.

Denk je dat deze functie bij je past?

Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

 • Solliciteren: tot 10 oktober
 • Voorselectie door Diemen & Van Gestel: 11 tot 21 oktober
 • Eerste gesprek met selectiecommissie: eind oktober
 • Eventueel tweede gespreksronde met selectiecommissie: begin november
 • Assessment: medio november
 • Verdiepend gesprek met selectiecommissie: eind november
 • Inwinnen referenties, voorbereiding fit- en propertoets Aw: eind november
 • Procedure Aw: december
 • Benoeming na positieve zienswijze Aw: januari/februari
 • Benoeming per begin 2023

Solliciteren

Vestia laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 10 oktober 2022 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354/ 06-50204993

Andere interessante vacatures

Scroll naar top